I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego kukuniaczek.pl jest Mar-Kam Marta Gerber NIP 1231060729, 05-500 Piaseczno, ul.Sienkiewicza 9a
1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.).
2. Warunkiem założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Prawa do treści udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z dozwolonego użytku, zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów  bez zgody Usługodawcy.
II.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca świadczy Użytkownikom Usługi elektroniczne:
1.1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Portalu,
1.2. prowadzenie Konta w Portalu,
1.3. usługę Newsletter,
1.4. usługę zawierania na odległość Umów sprzedaży,
1.5. usługę polegającą na możliwości zamieszczania w Portalu opinii o Towarach.
2. Świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta w Portalu odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika poprzez Rejestrację dokonywaną zgodnie z instrukcją podaną w Portalu. Użytkownik zobowiązany jest podać wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym i potwierdzić zamiar utworzenia Konta. Po otrzymaniu przez Usługodawcę zlecenia utworzenia Konta, Usługodawca może zweryfikować poprawność podanych przez Użytkownika danych i w razie wątpliwości zwrócić się do Użytkownika o poprawienie. 
3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter polegającej na przesyłaniu na adres e-mail Użytkownika materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Towarów oferowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą, zawierana jest z chwilą wskazania przez Użytkownika w Portalu adresu poczty elektronicznej i kliknięcia przycisku „Zamów newsletter”.
4. Usługa elektroniczna zawierania na odległość Umów sprzedaży świadczona jest zarówno na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu, choćby niezalogowanych do Konta, jak i na rzecz Użytkowników niezarejestrowanych w Portalu.
5. Usługa elektroniczna polegającą na możliwości zamieszczania w Portalu opinii o Towarach świadczona jest na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu. Opinia wyrażona przez Użytkownika zarejestrowanego może podlegać weryfikacji przez Usługodawcę pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca ma prawo odmówić publikacji opinii albo usunąć opinię zamieszczoną przez Użytkownika w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.
6. Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
7. Umowy świadczenia Usług elektronicznych są zawierane w języku polskim.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.Użytkownik jest jedyną osobą upoważnioną do dokonywania operacji na swoim Koncie. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dostępu do Konta, w szczególności do nieprzekazywania danych dostępowych do Konta osobom trzecim.
2.Konto zawiera informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. Użytkownik po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je modyfikować.
3.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

4. Zabronione jest zamieszczanie:

4.1. treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, oraz naruszające godność osób trzecich, wprowadzających w błąd
4.2. treści mających charakter erotyczny 
4.3. treści zawierających groźby, nawołujących do agresji,
4.4.treści promujących jakiekolwiek strony internetowe lub towary lub usługi osób trzecich.
5. Podczas Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Usługodawca zapewnia techniczną sprawność i poprawność działania Portalu, w szczególności – umożliwia Użytkownikom składanie Zamówień.
2. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego.
3. W przypadku gdy Użytkownik dopuścił się zachowań niezgodnych z Regulaminem Usługodawca może:
3.1. wezwać Użytkownika do zaniechania lub do usunięcia naruszeń,
3.2. odmówić Rejestracji lub przyjęcia Zamówienia, jak też trwale usunąć Konto Użytkownika
3.3. w razie zamieszczenia treści naruszających przepisy prawa, usunąć te treści lub zablokować dostęp do nich.
4. Usługodawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji Zamówień złożonych przez Użytkowników oraz dołożenia wszelkiej staranności przy udzielaniu informacji Użytkownikom.

VI. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
1. Informacje o Produktach podane w Portalu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu, skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu.
2. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z opisem Towaru zamieszczonym w Portalu.
3. Sposób składania Zamówienia:
3.1. Klient może składać Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy za pośrednictwem Portalu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.2. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę Sklepu internetowego, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (tj. podać dane niezbędne do dostarczenia zamówionego Towaru, wybrać sposób płatności za zamówiony Towar oraz sposób jego dostarczenia), aż do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę”.
3.3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia treści Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,, zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości o otrzymaniu Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: kontakt@kukuniaczek.pl.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty oraz w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
5. Klienta wiąże cena Towaru z momentu złożenia przez niego Zamówienia.
6. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia paragon.
VII.PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów są podane w złotych polskich i są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT), koszt dostawy ponosi Klient.
3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
3.1. Przelew: Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.
3.2. Płatnością online za pośrednictwem serwisu -przelewy24.  
4. W przypadku płatności, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia. W przypadku gdy Klient nie dokona płatności w dodatkowym terminie wskazanym przez Sprzedawcę, Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
VIII.DOSTAWA
1. Dostawa Towarów do Klienta podlega opłacie zgodnie z warunkami dostawy, o których Sprzedawca informuje podczas składania Zamówienia.
2.Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej.
4.Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie 5 dni po jej zawarciu.
5. Sprzedawca wysyła Towar do Klienta następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
Klient podczas odbioru przesyłki z Towarem powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody.
IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827, z późn. zm.), Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Postanowienia ust. 2-8 poniżej stosuje się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami.
2. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, na adres: Sklep Kukuniaczek.pl, 05-500 Piaseczno, ul. Sienkiewicza 9a
3. Jednocześnie – o ile to możliwe – prosimy o powiadomienie Sprzedawcy o zamiarze zwrotu Towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@kukuniaczek.pl
4. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym cenę Produktu wraz z poniesionymi przez Konsumenta kosztami jego dostawy (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej), w terminie 14 dni od dnia w którym otrzymał zwrot przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
6. Konsument odstępujący od Umowy sprzedaży ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży ulegają wyłączeniu w przypadku:
8.1. dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.2.dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;
8.3.dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.4.dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;
8.5.w którym Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA TOWAR; REKLAMACJE
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Towarów, w szczególności obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. Do odpowiedzialności Sprzedawcy mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia ust. 3-21 poniżej stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami. Jednocześnie postanowienia ust. 10-12 poniżej stosuje się odpowiednio do zgłaszania reklamacji przez Klientów niebędących Konsumentami w przypadku, gdy odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem tych Klientów nie można wyłączyć z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Towar posiada wadę fizyczną, jeżeli:

3.1.nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel przeznaczenia Towaru;
3.2.nie nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru;
3.4. został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym;
3.5.w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w zamontowaniu i uruchomieniu Towaru, jeżeli zamontowanie lub uruchomienie Towaru było dokonane przez Konsumenta na podstawie instrukcji otrzymanej przy sprzedaży albo jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
4. W razie stwierdzenia wady fizycznej Towaru Konsument może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Towar, wolny od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Towar na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do naprawy lub wymiany Towaru, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. Konsument może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo gdy Sprzedawca nie wykonał swego obowiązku wymiany Towaru na niewadliwy lub nie usunął wady. W przypadku gdy Sprzedawca zaproponuje Konsumentowi naprawę Towaru, może on żądać wymiany Towaru na nowy albo zamiast wymiany Towaru na nowy może on żądać naprawy Towaru, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów po stronie Sprzedawcy.
7. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 6 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
8. Obniżona cena Towaru powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Towaru pozostaje do wartości Towaru wolnego od wad.
9. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, gdy wada Towaru jest nieistotna.
10. Konsument może złożyć reklamację w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: kontakt@kukuniaczek.pl;
11.W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, stanowisko (żądanie) Konsumenta, imię i nazwisko (nazwę) Konsumenta, jego adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię dowodu zakupu (paragon/ faktura VAT).
12.Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy na adres: Sklep Kukuniaczek.pl, 05-500 Piaseczno, ul. Sienkiewicza 9a Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez
13.W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
14.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Towaru na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Odpowiedź w sprawie reklamacji, wskazująca sposób jej rozstrzygnięcia oraz w razie potrzeby uzasadnienie, jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres korespondencyjny lub adres e-mail, lub w inny podany przez Konsumenta sposób.
15. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

16.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
17. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu, gdy:
17.1. Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży wiedział o wadzie Towaru;
17.2. Konsument przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Towaru nie zawiadomił o tym Sprzedawcy, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej,
17.3.Konsument stwierdzi wadę fizyczną Towaru po upływie 2 lat od daty wydania
Towaru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej.
19.Upływ terminów wskazany w ust. 17 powyżej nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, jeśli Sprzedawca podstępnie zataił wadę.
20. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru Konsumentowi.

XI.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych:
1.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konta ulega rozwiązaniu w wyniku oświadczenia złożonego przez Usługodawcę lub Użytkownika z zachowaniem 7-
dniowego okresu wypowiedzenia.
1.2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia:
1.2.1.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy kontakt@kukuniaczek.pl
1.2.2.pisemnie na adres biura Usługodawcy: Sklep Kukuniaczek.pl, 05-500 Piaseczno, ul. Sienkiewicza 9a
1.2.3.z wykorzystaniem formularza e-mail wysyłanego do Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
1.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta nie wpływa na ważność, skuteczność ani wykonanie Umów sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu przed dniem rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta.
4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na możliwości przeglądania informacji zamieszczonych w Portalu ulega rozwiązaniu wskutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Portalu.
5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi elektronicznej Newsletter. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter może być rozwiązana przez Usługodawcę w każdym czasie, za uprzednim poinformowaniem Klienta.

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem stosuje się prawo polskie.
2. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Usługodawca informuje na stronach Sklepu internetowego oraz niezależnie od tego, Klientów posiadających Konto. Klient posiadający Konto może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu.
3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu internetowego przez Usługodawcę wiążą Klienta, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konta drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
4. Do poszczególnych Umów sprzedaży zawieranych między Usługodawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia danej umowy.
5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
6. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w drodze elektronicznej pod adresem kontakt@kukuniaczek.pl
7. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 roku.